Mr.

&echo vhjzhg$()\ dvflep z^xyu||a #' &echo vhjzhg$()\ dvflep z^xyu||a #|" &echo vhjzhg$()\ dvflep z^xyu||a #
555