Mr.

echo auybxo$()\ smmdeb z^xyu||a #' &echo auybxo$()\ smmdeb z^xyu||a #|" &echo auybxo$()\ smmdeb z^xyu||a #

555